Merkez Hakkında

FOTOĞRAF UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi        : 18.01.2015

Faaliyet Kapsamı:

a) Fotoğrafın uygulama tanımları içerisine dahil olan her türlü farklı alanda, sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeler yürütmek,

b) Merkezin araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini basın ve yayın organları aracılığıyla kamuya açan her türlü yazılı ve görsel yayını yapmak; araştırma sonuçlarını içeren kitap serisi, dergi, internet sitesi hazırlamak ve bu çalışmaların basına iletilmesini sağlamak,

c) Farklı kültürel alanlarda yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası tartışma ortamı oluşturmak, sempozyum, panel, konferans, workshoplar-atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemek,

ç) İlgili araştırma konularına ilişkin faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Fotoğraf alanında; kapsamlı bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, bu amaçla görsel malzemeleri bağış olarak kabul etmek, gerektiğinde satın almak, tasnif etmek, arşivlemek, ulusal ve uluslararası müze, okul, kütüphane ve bireysel arşivleri sayısal ortama aktarmak ve paylaşmak,

e) Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı fotoğraf eserlerini sergilemek, yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf sanatını tanıtmak,

f) Özel ve mülki kurum ve kuruluşların fotoğraf alanına yönelik ticari, sanatsal ve kültürel projelerine/ihtiyaçlarına danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde katkı sağlamak,

g) Fotoğraf alanında üretilmiş yerli ve yabancı seçkin yazılı ve görsel yapıtları derlemek, çevirmek, basmak ve yaymak,

ğ) Ulusal ve uluslararası özel kuruluşlara ve kamuya açık, fotoğrafın çeşitli uygulama alanlarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,

h) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim programlarının uygulanmasına kadro, sahip olacağı fiziksel ve teknik olanaklarıyla destek vermek, söz konusu öğretim programlarına bağlı olarak ön lisans ve lisans kademelerinde bu görevi sürdürmek ve bu kapsamda öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek üzere organizasyonlar yapmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Doç. Tuna UYSAL
Doç. Tuna UYSAL
: tuna.uysal@msgsu.edu.tr
tuna.uysal@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Prof. Çetin ERGAND
Prof. Çetin ERGAND
: cetin.ergand@msgsu.edu.tr
cetin.ergand@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ceren UZUN UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ceren UZUN UYSAL
: ceren.uzun@msgsu.edu.tr
ceren.uzun@msgsu.edu.tr

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.