Doç. Dr. Saadet AYTIS
: Koordinatör
Koordinatör
İletişim
: engelsiz@msgsu.edu.tr
engelsiz@msgsu.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr. Üyesi Damla İLTER (Birim İletişim Kişisi)
Arş. Gör. Eylem HACIMURATOĞLU

Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Devrim KARAKUŞ (Birim İletişim Kişisi)
Dr. Öğr. Üyesi Esen BAYDEMİR

Mimarlık Fakültesi
Doç. Şenay ÇABUK (Birim İletişim Kişisi)
Arş. Gör. Dr. Aylin AYNA

İstanbul Devlet Konservatuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan DEHMEN (Birim İletişim Kişisi)
Arş. Gör. Önder CEBECİ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu
Öğr. Gör. Oğuz Emre KAYSER (Birim İletişim Kişisi)
Mustafa Çağrı ERTUĞRUL (Yüksekokul Sekreteri)

Meslek Yüksek Okulu
Ayşe BASILGAN (Şef) (Birim İletişim Kişisi)
Ali TÜRKAN (Bilgisayar İşletmeni)

Fen Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Yaşar Dilek ERBEY (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Serap ULUTAŞ TEKEL (Birim İletişim Kişisi)

Güzel Sanatlar Enstitüsü
Arş. Gör. Tuğçe İŞÇİ ÖZEN
Nilüfer ATMACA DİKERLER (Enstitü Sekreteri)

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Mustafa Öner SERT (Bilgisayar İşletmeni) (Birim İletişim Kişisi)
Semra AKŞAHİN (Şube Müdürü)

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Berrak ERSAK (Psikolog)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ:

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.

b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.

i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences