Merkez Hakkında

KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 25.09.2016

Faaliyet Kapsamı

a) Toplumsal cinsiyet ve eşitlik kavramlarını çok boyutlu ve bilimsel, düşünsel olarak ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek,

b) Bilim, sanat, mimarlık, toplum ve felsefe alanlarında kadın-erkek eşitliğini tartışmak amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak, konuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Araştırma, inceleme, uygulama, danışmanlık ve eğitim yapmak, bunları teşvik etmek ve bu tür çalışmalara katılmak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Kadın çalışmalarının ve kadınların toplumsal/akademik katkılarının görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda Üniversitede yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda bulunmak,

f) Üniversitedeki bilim, sanat, mimarlık ve felsefe eğitiminin toplumsal cinsiyet ve eşitlik anlayışıyla verilmesine, eğitim kaynaklarının, araştırma ve yayınların toplumsal cinsiyet ve eşitlik anlayışıyla sürdürülmesine katkıda bulunmak; toplumsal cinsiyet, eşitlik ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek,

g) Kuruluşların istihdam ve staj konusunda kadın erkek eşitliği anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ğ) Üniversitede toplumsal cinsiyet ve eşitlik konularında var olan sorunları belirlemek ve çözümlerine katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak,

h) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

ı) Merkezin faaliyet alanları içinde Üniversitenin yetkili organlarınca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Sibel Yardımcı YALÇINTAN
Prof. Dr. Sibel Yardımcı YALÇINTAN
: sibel.yalcintan@msgsu.edu.tr
sibel.yalcintan@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Prof. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA
Prof. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA
: caglayan.kovanlikaya@msgsu.edu.tr
caglayan.kovanlikaya@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Sibel Yardımcı YALÇINTAN
Prof. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA
Prof. Dr. Begüm ÖZDEN FIRAT
Prof. Dr. Nermin SAYBAŞILI
Prof. Dr. Seval ŞAHİN GÜMÜŞ
Doç. Dr. Özge Ejder JOHNSON
, Dr. Öğr. Üyesi Canan SUNER

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.