Merkez Hakkında

MİMAR SİNAN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Kuruluş tarihi      : 13.01.1984

Faaliyet Kapsamı:

a) Mimar Sinan’ın hayatı, kimliği, sanatı, eserleri ve kurduğu teşkilât hakkında araştırmalar yaparak bunları yayınlamak ve arşivlemek.

b) Mimar Sinan’ın sanat kişiliğini incelemek ve çağdaşı sanatçılarla karşılaştırmak.

c) Mimar Sinan’ın, üslubunun, tekniğinin ve kullandığı mimari elemanların kaynaklarını ve malzemesini araştırmak.

d) Mimar Sinan hakkında yazılmış her dilde yayınları tespit ederek bir “Mimar Sinan Bibliyografyası” vücuda getirmek.

e) Mimar Sinan’ın eserlerini teker teker rölöve ederek, bunları gerekli boyutta yayınlamak.

f) Mimar Sinan’ın eserlerinin tam bir envanterini çıkarmak, yerlerini, bugünkü durumlarını ve kaybolanlarını tespit etmek.

g) Türk Sanatı ve Mimarisinin milli kültürümüzün önemli bir bölümü olarak tümü ve kaynakları üzerinde araştırmalar yapmak, Sinan devrine gelinceye kadar ve Sinan’dan sonraki devirleri incelemek.

h) Osmanlı İmparatorluğu devrinde ve bu devirden evvel yaşamış olan Türk mimarlarını araştırmak, Hassa Mimarları Ocağı teşkilâtını incelemek, İmparatorlukta mimarların yetişmeleri ve mimarlık mesleğinin icrası usullerini araştırmak.

i) Yukarıda sayılan çalışmaları arşivlemek, imkân dahilinde yayınlamak ve yayınlatmak.

J) Türk mimarlık eserlerinin ve mimari sitlerin korunması, restorasyonu ve bakımı hakkında araştırmalar ve uyarıcı yayınlar yapmak, bu amaçla Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü ile iş birliğinde bulunmak.

k) Türk Mimarisi ve Sanatı hakkında dilimizde ve yabancı dillerde yapılmış yayınları veya bunların mikrofilmlerini kendi kitaplığında toplamak, en önemlilerinden başlayarak, yabancı dildeki eserleri dilimize, arap harfleri ile yazılmış eserleri de günümüzün yazısına çevirip ilgililerin istifadesine sunmak.

l)Yukarıda sayılan faaliyetler için gereğinde yurt içinde ve yurt dışındaki bilim kurumları, resmi kuruluşlar ve bilim adamları ile iş birliği yapmak, araştırma gezileri tertip etmek.

m) Yukarıda sayılan faaliyetlerin sonuçlarını, konferanslar, sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla bilim dünyasına duyurmak, aynı konuda yurt içinde ve yurt dışında tertip olunanlara katılmak.

n) Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli malzeme, fotoğraf ve fotogrametrik rölöve laboratuvarlarını ve resim hanelerini kurmak ve bunları teçhiz etmek.

o) Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde ayrı birimler kurmak veya geçici komisyonlar oluşturmak.

Yönetmelik

Merkez Resmi Web Sitesi

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.