Merkez Hakkında

TÜRK SANATI TARİHİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     : 12.01.1996

Faaliyet Kapsamı:

A-Türk Sanatı Tarihi alanında malzeme bulunan ve ilmi araştırmalar yapılan dillerde (Rusça, İngilizce, Almanca, Macarca, Fransızca, Arapça, Farsça, Bulgarca, Çince vb.) ve lehçelerde (Özbekçe, Kazakça, Azerice, Tatarca, Türkmence, Kırgızca, Çuvaşça, Başkurtça, Yakutça, Karakalpakça, Uygurca, Kumukça vb.) yayımlanan kitap, dergi, gazete, broşür gibi yayınları film, resim, ses bandı gibi malzemeleri toplar, tarar ve değerlendirir.

B-Dünyadaki değişik adlarla bilinen Türk topluluklarının, bugün mevcut olmayan Türk siyasi teşekküllerinin tarih öncesinden (Proto-Türk, Hun, Tabgaç, Göktürk, Karluk, Bulgar, Hazar, Avar, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Zengi, Memlûk, Anadolu Selçuklu, Osmanlı vb.) itibaren kronolojik bir sıralama ile sanat tarihleri aşağıda belirtilen bölümler halinde incelenir.

1- İslâmiyet’ten Önce Asya Türk Sanatı

(Proto-Türk, Hun, Göktürk, Uygur, Hazar, Peçenek, Kuman, Avar vd.)

2- İslâmiyet’ten Sonra Asya Türk Sanatı

(Karahanlı, Gazneli, Hind-Türk, Büyük Selçuklu, Atabekler vd.)

3- Erken Anadolu Beylikleri Sanatı

4- Anadolu Selçuklu Sanatı

5- Osmanlı Öncesi Beylikler Dönemi Sanatı

6- Osmanlı Sanatı

i)Erken Osmanlı Sanatı

ii)Klasik Osmanlı Sanatı

iii)Geç Dönem Osmanlı Sanatı

7- Cumhuriyet Dönemi Sanatı

8- Türkiye Dışı Türk Sanatları

9- Türk Sanatı ve Çevre Kültürleri

            C- Merkez, aynı konularda araştırma yapan yabancı kuruluşlarla ve yurt içindeki benzer kuruluş, üniversite, enstitü ve merkezlerle iş birliği yapar.

Ç- Konusu ile ilgili milli ve milletlerarası konferans, sempozyum, panel, kongre vb. faaliyetler düzenler.

D- Araştırmalarının sonuçlarını yayınlar. Türk Sanatı Tarihi konusunda dergi ve kitap yayınlar.

E- Konuyla ilgilenenlere seminerler, kurslar düzenler.

F- Merkez, referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ve dokümantasyon bölümü kurar.

G- Türk Sanatı Tarihi’ne ait anıt, heykel, büst, resim, fotoğraf, film, yazı, mimari proje, plan, tek nüsha halinde bulunan yazma ve basma eser ve benzeri sanat eserlerinin diapozitif, resim, maket vb. gibi malzemeleri derlemek, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

H- Yabancı dillerde yayınlanmış eserleri dilimize çevirir.

I- Arşive malzeme temin etmek için bir fotoğraf atölyesi ve çeşitli amaçlar için laboratuvar kurar.

İ-Yurt içi ve dışında Türk Sanatı ile ilgili kazılar yapar, ilgili komisyonları oluşturur, Türk Sanat eserlerinin   muhafazası ve restorasyonu için çalışmalar yapar.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Doç. Dr. Nuri SEÇGİN
Doç. Dr. Nuri SEÇGİN
: nuri.secgin@msgsu.edu.tr
nuri.secgin@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER
Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER
: sukru.sonmezer@msgsu.edu.tr
sukru.sonmezer@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Nuri SEÇGİN
Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER
Prof. Dr. Banu MAHİR
Prof. Dr. Sitare TURAN
Prof. Dr. Tanju SEYHAN

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.