ÖNEMLİ : LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN AZAMİ SÜRELERİ HAKKINDA

Genel Duyurular

Geriye Dön

ÖNEMLİ : LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN AZAMİ SÜRELERİ HAKKINDA

20 Mayıs 2016

Bilindiği gibi 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve  Yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenleyen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre lisans üstü programları tamamlamak için belirlenen süreler (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç ve her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ) aşağıdaki gibidir :

Program türüToplamnormal süre(ders+tez/eser)Derslerin tamamlanması için azami süreToplam azami süre(ders+tez/eser)
TezliYüksek lisans4 yarıyıl4 yarıyıl6 yarıyıl
TezsizYüksek lisans2 yarıyıl3 yarıyıl3 yarıyıl
Doktora 8 yarıyıl4 yarıyıl12 yarıyıl
SanattaYeterlik8 yarıyıl4 yarıyıl12 yarıyıl

(Doktora ve sanatta yeterlik programlarına doğrudan lisans diploması kabul edilenler için azami süre 14 yarıyıldır.)

Yönetmelik hükümleri uyarınca derslerin tamamlanması için belirlenen azami süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin ve tez/eser çalışmasını toplam azami  süreler içerisinde tamamlayamayan  öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilecektir.

Diğer taraftan, yukarıda adı geçen yönetmelikte, mevcut öğrencilerin tümü için (af ile gelenler de dahil olmak üzere),  yukarıda verilen sürelerin ve yönetmelikte geçen diğer hükümlerin uygulanması, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (20 Nisan 2016) itibaren başlayacağı belirtilmiştir (Geçici Madde 1). Dolayısıyla, Bahar 2016 yarılı tüm lisansüstü öğrencilerimiz için 1. yarıyıl olarak hesaplanacaktır.    

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenleyen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.