Kütüphane

Koleksiyon Geliştirme İlkeleri

KOLEKSİYON GELİŞTİRME İLKELERİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında; üniversitede verilen eğitim-öğretimi desteklemek, bilimsel/sanatsal araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimlerini karşılamak amacı ile her türlü bilgi kaynağını (Basılı, elektronik, görsel, işitsel) sağlayarak kullanıma sunmak ilkesi yer almaktadır. Bu amaçla aşağıda sayılan “Koleksiyon Geliştirme İlkeleri” ne göre, seçtiği bilgi kaynaklarını satın alabilir, abone olabilir, diğer üniversiteler ve kurumlarla yayın değişimi yapabilir ve bireysel veya kurumsal bağışları kabul edebilir.

A-Sağlanacak her türlü bilgi kaynağı, aşağıdaki ilkelere göre seçilir:

1- Seçilen kaynaklar, üniversitede verilen bütün eğitim-öğretim alanları ve yapılan araştırmaları destekleyici düzeyde ve nitelikte; bilim / sanat dalları ve konularıaçısından uygun olmalıdır.

2- Seçimde, koleksiyonun bütünü ve eğitim-öğretimdeki öğretim elemanı / öğrenci oranı arasındaki denge korunarak, yetkin ve / veya güncel bilgiyi içermesine dikkat

3- Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.

4- Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır.

5- Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların,koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

6- Satın alınan / abone olunan ve / veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde deaynı esaslar dikkate alınır.

B-Değişim ve bağış olarak sağlanacak bilgi kaynakları ilkeleri:

Kısım A’ da anılan genel esaslar, değişim ve bağış olarak sağlanan bilgi kaynakları için de geçerlidir. Ayrıca aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.

1- Genel esaslar doğrultusunda, diğer üniversiteler ve / veya kurumlar ile Üniversitemiz arasında yayın değişimi yapılabilir ve / veya bağış olarak alınabilir.

2- Yazarların / emeği geçenlerin yayınları ile bireylerin sahip oldukları (Kitap, dergi, cd, dvd vb.) yukarıdaki esaslar doğrultusunda, kütüphaneye bağış olarak kabul veya red

3- Değişim / bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin, Daire Başkanlığımıza iletilerek ön görüş istenmesi tercih edilir. Bu liste üzerinden “Koleksiyon Geliştirme İlkeleri” ne uyanların kabulü hususunda kütüphaneci / kütüphanecilerin görüşü ve/veya Daire Başkanı’ nın onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere / kurumlara bildirilir.

4-Bağışlanan kaynakların iç kapağına, bağış yapan kişi / kurum adı “…………………tarafından bağışlanmıştır” damgası basılarak belirtilir, ayrıca bağışlayanlara basılı ya da elektronik olarak teşekkür yazısı / mesajı gönderilir.

5- Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınların hangi kütüphanede ve bölümde, hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunulacağı konusunda karar verme hakkına

6- Bağış sahibi isterse kendi özel mührünü bağışladığı eserlere basabilir.

7- Mekân sorunu nedeniyle bağış miktarı fazla olsa dahi özel bir alan açılamaz.

8- Daire Başkanlığı özel veya tüzel kişilere bağış yapması için çağrıda bulunabilir.

9- Bağış gelen yayınların kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılma önceliği kütüphanenin sağlama ilkelerine göre düzenlenir.

C-Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

1- Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış olarak kabul edilmez:

a- Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,

b- Konu ile dil açısından Üniversitenin düzeyine uymayanlar,

c- El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,

d- Kopya ile çoğaltılmış (Fotokopi vb.) ve / veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,

e- Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı basımları

f- Gazeteler

g- Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,

h- Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb.çok ciltli eserler,

i- Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,

j- Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (Çok kullanılan yayınlar alınabilir)

2- Değişimle ve / veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle koleksiyona dahil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphaneye bağışlanabilir.

3- Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve gereksinimlerine göre seçilir.

4- Bağış için öncelik sırası, yeni kurulan üniversite kütüphaneleri, İstanbul ilinde bilgi kaynağına gereksinim duyan kurum ve okul kütüphaneleri ile gelişmekte olan bölgelerdeki okul kütüphaneleri şeklindedir.

5- Koleksiyon Geliştirme İlkeleri’ ne göre, Kütüphanemize bilgi kaynağı bağışlamak isteyen bireyler / kurumlar ile kurumları / okulları için kaynak talebinde bulunan yetkililer Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ na şahsen, posta, telefon veya e-posta ile aşağıda verilen adrese başvurabilirler.


İletişim Bilgileri:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Meclis-i Mebusan Cad.No:24 34427

Fındıklı/BEYOĞLU-İSTANBUL

Tel+Faks:0 212 293 90 26

E-posta:library@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences