Kütüphane

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1983 yılında çıkartılan “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulmuştur.

Bu kararname ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunun 44. maddesi uyarınca çıkarılan “Taşınır Mal Yönetmeliği” kütüphanenin uymak zorunda olduğu yasal yükümlülüklerdir.

1989 tarihli eski “Kütüphane Kullanma Yönergesi” değiştirilerek güncel hale getirilmiş ve 17.06.2014 tarihinden itibaren yeni yönerge uygulamaya konulmuştur.

Kütüphanemiz, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için kendisine sunulan idari ve mali imkânları en verimli şekilde kullanmaktadır.

Üniversite kütüphanesi, üniversitede uygulanan her düzeydeki eğitim ve öğretim programının aktif bir parçasıdır. Bu bağlamda öğretim elemanlarının bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, bilimsel ve sanatsal araştırmaları desteklemek, öğrencilerinin derslerinde ve ödevlerinde yardımcı olmak, yüksek lisans ve doktora tezlerinin en iyi şekilde hazırlanması amacıyla her türlü bilgi kaynağını sağlamak ve en uygun yararlanma ortamını yaratmak görev ve sorumlulukları arasındadır.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences